Dowożenie uczniów z niepełnosprawnością

Zwrot kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych

Szanowni Państwo,

Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku zwraca się z prośbą do rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych, którzy zamierzają ubiegać się o zwrot kosztów przewozu do placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 o złożenie stosownej dokumentacji.

Informujemy, iż zwrot kosztów dowożenia ucznia przez Miasto i Gminę Nasielsk realizowany jest na podstawie art. 39a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.).

Aby otrzymać pomoc dla dziecka /ucznia niepełnosprawnego w formie zwrotu kosztów przewozu  do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego w roku szkolnym 2021/2022 należy złożyć wniosek wraz z dokumentacją (do pobrania z Zakładka Do pobrania/Zarządzenia) do Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 39a w Nasielsku.  

Do wniosku należy dołączyć:

  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną (w przypadku, gdy wniosek jest składany po raz pierwszy lub gdy kończy się ważność orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego),
  • potwierdzenie danych o uczniu przez dyrektora przedszkola/szkoły/ośrodka w zależności od tego gdzie dziecko Państwa będzie w danym roku szkolnym realizowało roczne przygotowanie przedszkolne, obowiązek szkolny lub obowiązek nauki,
  • skierowanie do kształcenia specjalnego wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, w sytuacji gdy dziecko Państwa będzie uczęszczać do szkoły specjalnej lub ośrodka specjalnego,
  • kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu (w przypadku dowozu samochodem).
  • średnie zużycie paliwa w jednostkach na 100 kilometrów dla danego pojazdu według danych producenta pojazdu.

Informacje w sprawie dowozu dzieci niepełnosprawnych można uzyskać w siedzibie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku lub pod numerem telefonu 23 306 76 78