OBOWIĄZEK NAUKI

Podstawa prawna

 • Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Podstawowe informacje

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty określa górną granicę wieku - 18 lat, do którego nauka w Polsce jest obowiązkowa.
  1.1. Obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego, w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat, oraz trwa do ukończenia gimnazjum, nie dłużej niż do 18 roku życia.
  1.2. Obowiązek nauki dziecka rozpoczyna się od ukończenia gimnazjum oraz trwa nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.

 2. Obowiązek nauki spełnia się po ukończeniu gimnazjum przez:

  • uczęszczanie do publicznej lub niepublicznej szkoły ponadgimnazjalnej,

  • uczęszczanie na zajęcia realizowane w formach pozaszkolnych w placówkach publicznych i niepublicznych posiadających akredytację,

  • uczęszczanie na zajęcia realizowane w ramach działalności oświatowej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne, dla której uzyskały akredytację,

  • realizowanie przygotowania zawodowego u pracodawcy,

  • uczęszczanie do szkoły za granicą lub przy przedstawicielstwie dyplomatycznym innego państwa w Polsce,

  • uczęszczanie do szkoły wyższej, kiedy uczeń ukończył gimnazjum przed ukończeniem 18 roku życia.

 3. Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych, placówek, osoby prawne lub fizyczne, pracodawcy są obowiązani powiadomić wójta gminy (burmistrza, prezydenta) na terenie którego mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat:

  • o przyjęciu go do swojej jednostki w terminie 14 dni od dnia przyjęcia,

  • o zmianach w spełnianiu przez niego obowiązku nauki w terminie 14 dni od dnia powstania tych zmian.

 4. Rodzice dziecka podlegającemu obowiązku nauki:

  • na żądanie wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której dziecko mieszka, są zobowiązani informować go o formie spełniania obowiązku nauki przez dziecko i zmianach w tym zakresie,

  • realizującemu ww. obowiązek poza szkołą, na podstawie zezwolenia - decyzji dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, są zobowiązani do zapewnienia dziecku warunków nauki określonych w zezwoleniu.

 5. Przez niespełnienie obowiązku nauki należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć w szkołach i innych podmiotach wymienionych w punkcie 2.

 6. Niespełnianie obowiązku nauki podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 7. Kontrolę nad spełnianiem obowiązku nauki przez młodzież oraz prowadzenie ewidencji spełniania ww. obowiązku ustawa o systemie oświaty powierzyła gminom.